Okirat száma: 2/2016.

 

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Községi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki.

 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Községi Könyvtár
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 35.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. augusztus 01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete
2.3.2. székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.


4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 55 § (1) bekezdése alapján:

 • a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
 • gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
 • tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
 • biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
 • részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
 • biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
 • a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
 • segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
 • kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
 • a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
 • A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.
 • A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.
  1. A költségvetési szerv közfeladata: A nyilvános könyvtári tevékenység keretében:
 • A fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban teszi közzé.
 • Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
 • Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.
 • Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését.
 • Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ-cserében.
 • Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja.
 • Közhasznú információs szolgáltatást nyújt.
 • Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1. 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

4.3.      A költségvetési szerv alaptevékenysége: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvényben foglalt feladatok ellátása.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
3. 082044 Könyvtári szolgáltatások
4. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
5. 083030 Egyéb kiadói tevékenység
6. 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
7. 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
8. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Lakitelek Önkormányzatának Igazgatási Területe


5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete  – pályázat alapján –  a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően igazgatót nevez ki. A kinevezés legfeljebb 5 év határozott időre szól.
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogszabályt szabályozó jogszabály
1. közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény


Záró rendelkezés  

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. október 2. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

 

Kelt: Lakitelek, 2016.

P.H.

 

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

Az Alapító Okirat a linkre kattintva tölthető le: Alapító Okirat