A
LAKITELEKI
KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LAKITELEK 2016.

Tartalom

I. 1. Bevezető …………………………………………………………………………………………………. 3
I. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya ……………………………………………………….. 4

II. Általános rendelkezések
II. 1. Az intézmény jogállása és képviselete ……………………………………………………………… 5
II. 2. A könyvtár bélyegzői …………………………………………………………………………………… 7

III. Az intézmény feladatai
III. 1.  Az alaptevékenység keretében végzendő feladatai ……………………………………………… 7
III. 2.  Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység ……………………………………… 8

IV. Az intézmény szervezeti felépítése, személyi állománya, feladatköre
IV. 1. A könyvtár szerkezete …………………………………………………………………………………. 8
IV. 2. Az intézményvezető jogállása, hatásköre, feladatai ………………………………………………. 9
IV. 3. Könyvtárosi feladatok ……………………………………………………………………………….. 10
IV. 4. Kisegítő feladatköre …………………………………………………………………………………. 11
IV. 5. A könyvtár alkalmazottainak általános feladatai …………………………………………………. 11

V. Az intézmény működésének főbb szabályai
V. 1. Az intézmény munkavégzésével kapcsolatos szabályai ………………………………………… 11
V. 2. Munkavégzés teljesítése, adatok kezelése ………………………………………………………. 12
V. 3. Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása ……………………… 12
V. 4. Munkaidő és pihenőidő ……………………………………………………………………………… 13
V. 5. Szabadság ……………………………………………………………………………………………. 13
V. 6. Helyettesítés rendje …………………………………………………………………………………. 13
V. 7. Saját gépkocsi használata ………………………………………………………………………….. 13
V. 8. Munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése ……………………………………. 14
V. 9. Az intézményszolgáltatási, nyitvatartási rendje …………………………………………………… 14
V. 10. Anyagi felelősség, kártérítési kötelezettség …………………………………………………….. 14
V. 11. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére …………………………………………………… 15

VI. Az intézmény gazdálkodása ………………………………………………………………………… 15

VII. Záró rendelkezések ………………………………………………………………………………….. 16

 

I. FEJEZET

1. Bevezető
A lakiteleki Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről c. törvény alapján működik.

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja

 • rögzítse a Községi Könyvtár adatait és szervezeti felépítését,
 • meghatározza a vezető és az alkalmazottak feladatait és jogkörét,
 • rögzíti az intézmény működését.

E törvényben foglaltak szerint a fenntartó a 68 § (1) bekezdés alapján:

 • meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát,
 • kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát,
 • biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket:
 •      szakmailag képzett, megfelelő számú személyzet,
 •      a könyvtár vezetőjének és dolgozóinak szakmai képzésen, továbbképzéseken, valamint tapasztalatcseréken való részvételt,
 •      a könyvtár gyűjteményének gyarapodását, 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet § (2) bekezdése alapján,
 •      információs adatbázisának (Szikla) folyamatos fejlesztését,
 •      a működéshez szükséges korszerű felszerelések, gépek és egyéb szakmai eszközök beszerzését,
 • jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et,
 • az országos könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét,
 • biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát,

A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata.

A nyilvános könyvtár alapfeladatai (a tvr. 55 §-a) alapján:

 • a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
 • gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
 • tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
 • biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
 • részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
 • biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
 • a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
 • segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
 • kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
 • tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
 • a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
 • A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.
 • A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.

Figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 13 § (1) bekezdésében meghatározottakat.

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

Az SZMSZ hatálya kiterjed a Községi Könyvtár (továbbiakban: könyvtár) valamennyi kinevezett közalkalmazottjára (intézményvezetőre és dolgozókra), az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre, az intézményben működő szervezetekre, közösségekre.
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi határozatokban megfogalmazott feladat és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
Ezzel egy időben hatályon kívül helyeződik az intézmény korábbi SZMSZ-e.

 

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Az intézmény jogállása és képviselete

 Az intézményt Lakitelek Nagyközség Tanácsa alapította. Alapításáról szóló tanácshatározat nem volt fellelhető, így Lakitelek Önkormányzata 50/92 sz. határozatával megalkotta, illetve elfogadta a könyvtár alapító okiratát.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár alapításáról szóló 50/92. (VI. 26) számú és a 111/1993. (XI. 10) számú önkormányzati határozatait módosította és egységes szerkezetbe foglalta a 42/2002. (V. 22) sz. határozatával.

Alapító okiratát Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 2014. október 2-án módosította. (l sz. melléklet: Alapító okirat egységes szerkezetben)

A községi könyvtár – mint közgyűjtemény – önálló jogi személy.
Képviseletét a könyvtár vezetője látja el.

Könyvtárra vonatkozó adatok
Az intézmény neve: Községi Könyvtár
Típusa: nyilvános községi könyvtár
Székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 35. sz.
Telefonszám: 76/448-957
E-mail cím
: k2081@koznet.hu ; lkk@lakitelekikonyvtar.hu
Honlap cím: http://www.lakitelekikonyvtar.hu/

A költségvetési szerv törzsszáma: 760072
A költségvetési szerv adószáma: 15760078-1-03
A költségvetési szerv statisztikai száma: 15760078-9101-322-03
A költségvetési szerv törzskönyvi száma (PIR): 760072
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései szerinti nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása

Alapvető szakágazat: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

Alaptevékenységi TEÁOR száma: 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

 

Kormányzati funkció
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
083030 Egyéb kiadói tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

Vállalkozási tevékenység: nincs

Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó szerv: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, Széchenyi krt. 48. (PIR: 338019)

Az intézmény alapító és felügyeleti szerve
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete.
Ágazati felügyeletét a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma látja el.
A költségvetési szerv irányító szerve: Lakitelek Nagyközség Képviselő-testülete
A költségvetési szerv irányító szervének székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
A költségvetési szerv alapító szerve: Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
A költségvetési szerv működési köre: Lakitelek Nagyközség Közigazgatási területe

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetés alatt álló, részben önálló költségvetési szerv.

 

III. FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

 1. Az alaptevékenység keretében végzendő feladatai:
 • Nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosít Lakitelek község lakosságának;
 • Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenységet végez;
 • Folyamatosan gyűjti – általános gyűjtőkörének megfelelően – a magyar nyelven megjelent könyveket, elektronikus dokumentumokat;
 • Teljességre törekedve gyűjti Lakitelek község helyismereti vonatkozású dokumentumait;
 • A beszerzett vagy ajándékba kapott dokumentumokat nyilvántartásba veszi, feltárja, biztosítja a hozzáférés lehetőségét;
 • Szolgáltatásait, gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően alakítja;
 • Gyűjteményét gyarapítja, megőrzi, védi, a fölöslegessé vált és megrongálódott dokumentumokat az állományból kivonja (4. sz. melléklet Gyűjtőköri Szabályzat)
 • Számítógépes adatbázist épít a könyvtár gyűjteményéről (Szikla integrált könyvtári rendszer);
 • Állományának nagyobb részét kölcsönzi, kisebb részét helyben használatra biztosítja;
 • Részt vesz a könyvtárak közti dokumentum- és információcserében, nyomtatott és elektronikus formában (könyvtárközi kölcsönzés);
 • Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól;
 • Helyi közéleti és egyéb közhasznú információs szolgáltatást nyújt a könyvtár http://www.lakitelekikonyvtar.hu/ honlapján elektronikus formában. Szolgáltatásairól, az intézmény használatának szabályairól, rendezvényeiről, tevékenységéről széleskörű információkat ad közre az intézmény honlapján;
 • Alaptevékenysége ellátáshoz szakembert alkalmaz, színvonalának megtartása érdekében a könyvtár dolgozói részt vesznek továbbképzéseken, tanfolyamokon;
 • Állampolgári jog alapján szolgáltatásaival rendelkezésre áll minden érdeklődőnek (3. sz. melléklet Könyvtárhasználati Szabályzat);
 • Biztosítja az idős emberek, mozgáskorlátozottak, vakok és gyengén látók könyvtári ellátását;
 • Biztosítja a könyvtár látogatói számára az internet-hozzáférés lehetőségét.
 1. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység
 •  A könyvtár gyűjteményét, szolgáltatásait népszerűsítő kiadványokat készít;
 • Kiállításokat rendez;
 • Közösségi foglalkozásokat, könyvtárbemutatót, könyvtárhasználati órákat tart;
 • Tevékenységét összehangolja az oktatási és más közművelődési intézményekkel, akikkel munkakapcsolatot tart fenn;
 • Helyi civil szervezetek, intézmények megismertetésében közreműködik, segítséget ad programjaik lebonyolításában.

 

IV. FEJEZET

 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA, FELADATKÖRE

 1. A könyvtár szerkezete

A könyvtár dolgozóinak engedélyezett létszáma: 3 fő (1 fő könyvtárvezető, 1 fő könyvtáros, 1 fő kisegítő)
A könyvtár az alacsony létszám miatt szervezetileg osztályokra, csoportokra, egységekre nem tagolódik, érdekképviseletet nem működtet.
Munkaszervezete a következő: Intézményvezető
Könyvtáros
Kisegítő

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák személyre szólóan, – melyet minden dolgozó próbaidejének leteltekor kézhez kap.
A munkaköri leírás személyi változás, valamint feladat változás, bővülés esetén azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül módosításra kerül.

 1. A intézményvezető jogállása, hatásköre, feladatai
 • A könyvtár vezetőjét az alapító szerv képviselő-testülete nevezi ki, felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja;
 • A vezető egyszemélyi felelős vezetőként gyakorolja a jogszabályok által megállapított hatásköreit;
 • Az intézmény munkáltatói, aláírási és utalványozási jogkörét gyakorolja;
 • Képviseli az intézményt külső szervek előtt;
 • Munkáltatói aláírási jogot gyakorol az intézmény valamennyi dolgozója felett;
 • Irányítja és ellenőrzi az intézmény tevékenységét, gondoskodik a belső ellenőrzésről;
 • Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel;
 • Támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét;
 • Meghatározza az intézmény szervezeti felépítését;
 • Kialakítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételeit;
 • Tervezi, szervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét;
 • Meghatározza az intézmény fejlesztési koncepcióját;
 • Elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, költségvetését, munkatervét, beszámolóját, statisztikáját;
 • Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatát betartja és betartatja a dolgozókkal;
 • Felelős a feladat ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű, hatékony használatáért;
 • Felelős az intézmény alapító okiratában előírt tevékenységek jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a működésért és gazdálkodásért;
 • Szükség szerint munkaértekezletet tart;
 • Biztosítja a dolgozók szakmai képzésen, továbbképzésen valamint tapasztalatcserén való részvételét;
 • A működéshez szükséges felszereléseket, szolgáltatásokat folyamatosan korszerűsíti, fejleszti, gyarapítja;
 • Szervezi a könyvtár gyűjteményét, szerzeményez, csoportos leltárt tart nyilván;
 • Feldolgozza a könyvtár dokumentumait, a Szikla integrált könyvtári rendszerbe;
 • Igény szerint bibliográfiát állít össze;
 • Propaganda tevékenységet folytat, író-olvasó találkozókat szervez;
 • Reklamációkat intéz;
 • Tájékoztatást nyújt a szolgáltatásról, más intézmények szolgáltatásairól, bibliográfiákról;
 • Gondoskodik a munkarend, a munkafegyelem a munkavégzésre vonatkozó előírások betartásáról, koordinálja a helyettesítést;
 • Kiadványokat szerkeszt és jelentet meg;
 • Helyi folyóiratban tájékoztatást nyújt a könyvtár gyűjteményéről, szolgáltatásairól, céljairól, eredményeiről;
 • A helyi közéleti és egyéb közhasznú információkat gyűjti, közvetíti (testületi jegyzőkönyvek stb.);
 • Közösségi foglalkozásokat vezet (könyvtárbemutató, könyv és könyvtárhasználat);
 • Fogadja a látogatókat;
 • A múzeumi tevékenységhez kapcsolódó feladatokat ellátja.
 1. Könyvtárosi feladatok
 •  Felnőtt és gyermek olvasószolgálati feladatokat lát el;
 • Regisztrációs tevékenységet folytat, a szolgáltatásokról adatot gyűjt;
 • Általános tájékoztatást ad, a szolgáltatási egységeket bemutatja;
 • Előjegyzéseket vesz fel, határidőket hosszabbít;
 • Nyilvántartja a késedelmes olvasókat, azokat felszólítja;
 • Dokumentumokat kölcsönöz, visszavesz;
 • Dokumentumok helyben használatának szolgáltatása;
 • Használói igény figyelése, javaslatot készít az állománygyarapítási döntésekhez;
 • Sajtófigyelés;
 • Lakitelek helyismereti vonatkozású dokumentumainak gyűjtése, rendszerezése;
 • Új könyvek tulajdonbélyegzővel, leltári számmal való ellátása;
 • Szikla integrált könyvtári rendszer szerkesztése, építése, gondozása;
 • Lebonyolítja a könyvtárközi kölcsönzést;
 • Segíti a hátrányos helyzetű olvasókat;
 • Segíti a számítógép-használatot, az internetezőket;
 • Forgalomban elhasználódott könyvek előkészítése selejtezésre;
 • Állomány és vagyonvédelem;
 • Használati díjak, egyéb adományok könyvelése, jegyzék készítése.
 1. Kisegítő feladatköre
 • Az intézmény és környezetének tisztántartása;
 • Sajtótermékek nyilvántartása;
 • Dokumentumok javítása, könyvtári szerelés pótlása;
 • Dokumentumok előkészítése adaptáláshoz (könyvtári felszereléssel, jelzéssel ellátása);
 • Kezeli az intézmény facebook oldalát;
 • Raktári rend biztosítása;
 • Állomány és vagyonvédelmi feladatok ellátása;
 1. A könyvtár alkalmazottainak általános feladatai
 •  Az előírt időben, munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejük alatt a munkáltató rendelkezésére állni;
 • Heti 40 órában munkát végezni;
 • Munkájukat az elvárható szakértelemmel, gondossággal végzik;
 • Munkatársakkal együttműködik;
 • Munkájuk során tudomásukra jutott intézményi titkokat, információkat megőrzik;
 • Kulturált megjelenésükkel kötelesek részt venni a napi szolgálatban;
 • A részükre kijelölt tanfolyamokon vagy továbbképzéseken saját érdekükben részt venni és az előírt vizsgákat letenni;
 • Ellátni a munkaköri leírásban megállapított, ill. felettesük által kiadott feladatokat – határidők betartásával;
 • Ellátni mindazokat a feladatokat, amelyekkel felettesük megbízza őket.

 

V. FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI

 1. Az intézmény munkavégzésével kapcsolatos szabályai

A munkaviszony létrejötte
Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor közalkalmazotti jogviszonyt létesít a munkavállalóval a Kjt. szabályai szerint. A kinevezés tartalmazza a közalkalmazott besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatát, illetményét, továbbá munkakörét, a munkavégzés helyét.
A kinevezés három hónapos próbaidőt tartalmaz.

 1. Munkavégzés teljesítése, adatok kezelése

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkaterületen, az ott érvényben lévő szabályok illetve a munkaköri leírás szerint történik.
A dolgozó munkáját az arra vonatkozó előírásoknak, munkahelyi vezető utasításának, valamint a szakmai előírásoknak megfelelően köteles végezni.
Nem adhat felvilágosítást azokban a kérdésekben, amelyek védett adatnak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.
Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, információt, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a könyvtárra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat.
A könyvtár dolgozói a rendelkezésükre álló személyi és egyéb adatok vonatkozásában a személyes adatok védelméről szóló LXIII. törvény szabályainak betartásával járnak el.

Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:

 • A foglalkoztatott dolgozók személyi anyagai;
 • A szolgáltatást igénybe vevő – beiratkozó, tanfolyami résztvevők – személyi adatai;
 • A gazdálkodás adatai;
 • A munkáltatással összefüggő adatok, információk;
 • A könyvtár biztonsági, vagyoni- és tűzvédelmi adatai, ezek műszaki, technikai alkalmazásai;

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére a felettesétől engedélyt nem kap.

 1. Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása

A közalkalmazottat illetményének megállapítása érdekében fizetési osztályba és fizetési fokozatba kell besorolni.
A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat kinevezési okiratban kell rögzíteni.

 1. Munkaidő és pihenőidő

A munkarendre vonatkozó belső szabályok kialakításánál, a MT-ről szóló többször módosított 2012. évi I. tv. , a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. előírásai az irányadók.
A törvényes munkaidő: heti 40 óra.
Az intézmény dolgozói heti munkaidő keretben dolgoznak, igazodva a könyvtár nyitva tartásához, melyet a munkaköri leírás tartalmaz.
Túlmunkát, továbbá a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon munkát végezni az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés és rendelkezés alapján lehet. Ilyen esetben gondoskodni kell a pihenőidő biztosításáról.

 1. Szabadság

 A rendes szabadság kiadásához – a dolgozókkal egyeztetett – szabadságolási terv készül. A dolgozók szabadságát a munkáltató adja ki, amelyből 1/3-ra van igényjogosultsága. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani és kiadni. A dolgozókat megillető és a kivett szabadságról nyilvántartást vezet az intézményvezető. A szabadságok kiadhatósága érdekében az intézmény a nyári hónapokban, munkafeladathoz igazodva, 3-4 hétig zárva tart.

A dolgozó köteles megbetegedését, vagy a munkából való távolmaradásának okát közvetlen felettesének haladéktalanul bejelenteni, és felgyógyulása után azonnal munkára jelentkezni.

 1. Helyettesítés rendje

 Az intézményben folyó munkát a dolgozó időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozó távolléte esetére a helyettesítés kidolgozása, a helyettesítéssel kapcsolatos konkrét feladatok meghatározása az intézményvezető feladata, melyet a munka megkezdése előtt a dolgozóval ismertetni kell.

 1. Saját gépkocsi használata

Saját gépkocsi használatra jogosult az a dolgozó, aki az intézmény részére beszerzéseket eszközöl, értekezleten, továbbképzésen, tapasztalatcserén vesz részt, és használatával időt takarít meg az intézmény szolgáltatási idejére.

 1. Munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése

A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a vonatkozó rendelkezések értelmében megtéríteni. Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni. A jogosultságot évenként felül kell vizsgálni.

 1. Az intézményszolgáltatási, nyitva tartási rendje

Nyitvatartási idő: heti 25 óra
A könyvtári szolgáltatást az intézmény vezetője és a könyvtáros szakalkalmazott képviseli. Nyitvatartási időben a könyvtárhasználók számára legalább egyikük elérhető.

Nyári nyitva tartás
június 20-tól augusztus 20-ig.

Hétfő:                       Zárva                                            Hétfő:                       Zárva
Kedd:                       13 – 17 óráig                                 Kedd – Péntek:         9-12 – 13-16 óráig
Szerda:       9 -12      13 – 17 óráig                                Szombat:                  Zárva
Csütörtök:  9 -12      13 – 17 óráig
Péntek:                     13 – 17 óráig
Szombat:    830 – 1130 óráig

A fentiektől eltérő nyitva tartás rendezvények, áthelyezett munkanapok, egyebek függvényében módosulhat.

 1. Anyagi felelősség, kártérítési kötelezettség

A munkavállaló a munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért a Kjt. és a Mt.-ben megállapított kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. Amennyiben az intézménynél a kárt többen, együttesen okozták, a megőrzésre átadott dolgokban bekövetkezett hiány esetében, munkabérük arányában felelnek.

A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és nagyobb értékű használati tárgyakat, csak az intézményvezető engedélyével hozhatja be az intézménybe, illetve viheti ki onnan.

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, könyvek megóvásáért.

A könyvtárhasználók kártérítési kötelezettségét a könyvtárhasználati szabályzat rögzíti.

 1. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.
Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozat adásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.
Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, melynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztessék.

 

VI. FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA

A könyvtár gazdálkodási jogkörét illetően önállóan működő költségvetési szerv, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű, pénzügyi, gazdasági operatív feladatait Lakitelek Polgármesteri Hivatala látja el.
A könyvtár, – feladatainak ellátásához a feltételeket, a fenntartási és működési költségeket – az évente összeállított, és a fenntartó önkormányzat által megállapított költségvetésben biztosítja.

Vállalkozói tevékenységünk nincs.

Gazdálkodásunk alapját képezi a fenntartó által megállapított költségvetés, (ez tartalmazza a fenntartás és működés költségeit) a Belügyminisztérium költségvetési fejezetében központosított (előirányzatként a helyi önkormányzatok számára a települési könyvtárak állománygyarapítási kereteinek) érdekeltségnövelő támogatása, valamint az egyéb bevételek (támogatások, jövedelemadó 1 %-nak adományozása) és a pályázatok.

Befizetések a lakiteleki Takarék Szövetkezetnél vezetett, 52000018-11100238 számú számlára történik.

A dolgozó írásbeli kérelmére, a munkáltató, a hatályos pénzügyi rendelkezések keretei között,- munkabérelőleget adhat. Azt, a dolgozó hat havi részletben köteles a munkáltató részére visszafizetni.

Az érvényben lévő rendelkezések értelmében, az intézményben évente selejtezésre kerülnek az elhasználódott tárgyak, elavult, behajthatatlan, illetve kártérített dokumentumok. A teljes könyvtári állomány háromévente kerül ellenőrzésre, a 3/1975.(VIII. 17.) KM-PM együttes rendelete alapján.

 

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen SZMSZ keretjellegű, kiegészítését a következő mellékletek képezik:

 1. Az intézmény alapító okirata és elfogadásának határozata
 2. Az intézmény bélyegző nyilvántartása
 3. Könyvtárhasználati szabályzat
 4. Gyűjtőköri szabályzat
 5. Munkaköri leírások
 6. Iratkezelési szabályzat

A SZMSZ a felügyeleti szerv jóváhagyását követően 2016. július 18-tól kell alkalmazni.

 

Lakitelek, 2016. július

 

                                                                    Szabó Istvánné
intézményvezető

A Szabályzat a linkre kattintva letölthető: Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.